Worker , by Shaikh Mohir Uddin, Khulna city, Bangladesh, Nikon D80