Shoe Shine, by Mikka Tokuda-Hall, Huarocondo, Peru, Nikon D300