The Japanese Bride, by Karan Jaura, Kamakura, Japan, Nikon D5000, Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6
   Photoburst - Travel Photography Contest