Stevedore, by Usman Khalanthar, Dubai, United Arab Emirates, UAE, Nikon D90, Nikkor 50mm f/1.8