Dreamy Rain, by Avishek Mazumder, Santipur, India, Nikon D5200